Ochrana osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR“) je Andrea Benešová IČ 49733052 se sídlem v Přešticích (dále jen: „správce“).

2. Kontaktní údaje správce jsou
adresa: Jetelová 1394, Přeštice 334 01
email: my2@my2.cz
telefon: 777212873

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

2. Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV. Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje
po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5. let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy, zajišťující služby provozování e-shopu (my2) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu, zajišťující marketingové služby.

2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VI. Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

Všeobecné obchodní podmínky platné od 1.1.2017

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.my2.cz. Tyto podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího vznikající v souvislosti s nákupem produktů v tomto internetovém obchodě.
Prodávajícím a provozovatelem tohoto internetového obchodu se rozumí společnost MY2 se sídlem v Přešticích IČ 49733052 (dále jen též prodávající).
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku v Přešticích.
Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Vztahy vznikající mezi prodávajícím a kupujícím, jež je spotřebitelem, tedy osobou, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, se řídí těmito obchodními podmínkami a občanským zákoníkem. Vztahy vznikající mezi prodávajícím a osobou, která jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a nejsou upraveny těmito obchodními podmínkami a občanským zákoníkem. Další informace o prodávajícím jsou uvedeny v sekci kontakty.

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
Kupní smlouva se považuje za uzavřenou okamžikem doručení potvrzení závazné objednávky kupujícího, obsahující všechny povinné údaje, ze strany prodávajícího kupujícímu.
Objednávka kupujícího bude prodávajícím potvrzena prostřednictvím e-mailu. Každou objednávku je kupující oprávněn odvolat do doby, než mu bude doručeno potvrzení prodávajícího o jejím přijetí. Kupující tak může učinit i telefonicky či e-mailem (postačí uvést jméno, e-mail a popis objednaného zboží). Objednávka kupujícího je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám.
Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí a těmto bez výhrad rozumí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.
V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo požadovat po kupujícím potvrzení objednávky, nejlépe e-mailem na základě zaslaného potvrzení objednávky kupujícímu, jakož i úhradu finanční zálohy.

3. DODÁNÍ ZBOŽÍ
Zboží se považuje za dodané okamžikem jeho převzetí kupujícím nebo okamžikem, kdy kupující odmítne neoprávněně objednané zboží od prodávajícího převzít.
Objednané produkty dodá prodávající kupujícímu jako zásilku na dobírku nebo po uhrazení prostřednictvím přepravní služby.
Cena za dopravu se liší podle váhy dodávaného produktu a je odvislá od cen stanovených dopravcem.

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY
Ceny uvedené v internetovém obchodu jsou platné v době objednání. Veškeré ceny uvedené prodávajícím v tomto internetovém obchodě jsou pro kupujícího konečné, tj. včetně DPH. Cena balného je odvislá od počtu ks objednaných produktů. Cena za přepravu dopravcem je odvislá od volby způsobu dodání produktů kupujícím a aktuálních cen přepravce, jehož prostřednictvím bude zboží dodáno. S konečnou cenou přepravy bude kupující seznámen při volbě způsobu dodání produktů před odesláním objednávky. Kupní cena a cena za balné i přepravu je splatná v okamžiku převzetí produktů kupujícím.

5. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
Kupující, který je spotřebitelem, má právo od smlouvy odstoupit ve smyslu občanského zákoníku, ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí produktu, bez udání důvodů a bez jakékoliv sankce.
Podmínky pro odstoupení od smlouvy
1. kupující je povinen doručit v zákonné čtrnácti denní lhůtě ode dne převzetí produktu prodávajícímu do místa jeho podnikání svůj písemný projev vůle směřující k odstoupení od kupní smlouvy, kterou uzavřel prostřednictvím tohoto internetového obchodu,
2. produkty musí být neporušené, pokud možno v původním obalu. Došlo-li k částečnému opotřebení či spotřebování, je kupující povinen chybějící hodnotu prodávajícímu nahradit v penězích. Prodávající je oprávněn započíst tento svůj nárok vůči nároku kupujícího na vrácení kupní ceny,
3. zásilka s vráceným produktem musí obsahovat doklad o zaplacení (či jiný doklad prokazující koupi výrobku u prodávajícího) a být doručena prodávajícímu. Produkty vracené jako zásilka na dobírku je prodávající oprávněn odmítnout převzít.
4. kupující uvede bankovní účet, na který žádá vrátit zaplacenou kupní cenu a to včetně uvedení bankovního ústavu. Odstoupením od smlouvy smlouva od samého počátku zaniká a strany jsou si povinny vydat to, co si na jejím základě navzájem plnily. Kupní cena bude kupujícímu vrácena do třiceti dnů ode dne, kdy dojde k zániku kupní smlouvy a vrácení objednaného produktu.
Odstoupení od kupní smlouvy u objednávek učiněných na IČ platí:
1. Se souhlasem prodávajícího má kupující možnost již dodané zboží vrátit. Předpokladem k vrácení je, že zboží nebylo dosud použito a bude vráceno v nepoškozených původních obalech včetně příslušenství a průvodní dokumentace. O souhlas žádá kupující písemně a prodávající se k němu písemně vyjádří do 15 dnů od obdržení žádosti. Nevyjádří-li se, má se za to, že nesouhlasí s vrácením zboží.
2. Vrácení zboží je možné maximálně do 1 měsíce od data jeho prodeje. Tuto skutečnost je kupující povinen doložit kopií prodejní faktury prodávajícího.
3. Souhlasí-li prodávající s vrácením zboží, je oprávněn požadovat 15 % fakturované a zaplacené ceny zboží a tato část se sjednává jako odstupné dle §1992 NOZ. Zbytek ceny se prodávající zavazuje vrátit kupujícímu do 15 dnů od přijetí zboží. Přepravu spojenou s vrácením zboží hradí kupující. Nebylo-li vrácené zboží dosud zaplaceno je odstoupení účinné ke dni zaplacení odstupného na účet prodávajícího.

6. PRÁVA A POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO
a) Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku a dodat produkt kupujícímu,
b) Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné.
c) Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat produkt a zaplatit kupní cenu.
d) Prodávající má právo od kupní smlouvy odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.

7. PRÁVA A POVINOSTI KUPUJÍCÍHO
a) Kupující je povinen při vyplnění objednávky uvést správné, úplné a pravdivé údaje
b) Kupující je povinen dodaný produkt převzít a zaplatit sjednanou cenu.
c) V případě, že produkt při převzetí kupujícím je v rozporu s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu produkt uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou produktu, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny produktu nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím produktu o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

8. ZÁRUKA A REKLAMACE
Zákonná záruční doba na produkty je 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet od převzetí produktu kupujícím. V případě výměny produktu v záruční době začíná běžet nová záruka
Kupující při uplatnění záruky má:
– pokud jde o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného produktu nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy
– pokud jde o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání produktu, právo na výměnu vadného produktu nebo odstoupit od kupní smlouvy
– pokud jde o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání produktu, právo na výměnu vadného produktu nebo odstoupit od kupní smlouvy
– pokud jde o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu produktu, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy
Kupující je povinen při reklamaci v rámci zákonné záruky prokázat uzavření kupní smlouvy, nejlépe za pomoci dokladu o koupi.
V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu nákladů spojených s uplatněním reklamace.
Záruka se nevztahuje na škody způsobené:
– neodborným použitím zboží
– mechanickým poškozením nebo opotřebením
– užíváním zboží v rozporu s pokyny prodávajícího
Místem pro uplatnění reklamací je prodávajícího e-mail my2@onlinedzungle.cz
Postup reklamace:
Kupující je povinen vytknout vady u prodávajícího, a to ať již písemně nebo prostřednictvím e-mailu a současně uvést, kterého nároku z odpovědnosti za vady se vůči prodávajícímu domáhá.
Prodávající informuje kupujícího o následném postupu řešení reklamace. Buď o nutnosti zaslat produkt zpět, nebo o dodání vadné, případně chybějící části produktu / dodávky.
O vyřízení reklamace bude spotřebitel vyrozuměn telefonicky, pokud je telefonní číslo dostupné, v opačném případě elektronickou poštou či písemně.
Lhůta pro vyřízení reklamace je 30 dnů ode dne, kdy byla reklamace u prodávajícího uplatněna.